[TSCTH] Chương 05

thong-diep21

Chương thứ năm

Đời trước Triệu Hằng Húc chính là như vậy cố chấp truy cứu hung thủ, người bị liên lụy càng ngày càng nhiều. Trong không khí căng thẳng thần kinh này kinh thành nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, quan viên người người cảm thấy bất an, dân chúng nơm nớp lo sợ. Mà Triệu Hằng Húc uy tín càng ngày càng thấp, hắn ngay từ đầu liền với dân chúng và thế gia tạo thành một hình tượng  tàn bạo thích sát vậy cho nên Triệu Dịch Chiên mới có thể lợi dụng thời cơ mưu phản. Tiếp tục đọc